STUDIEGROEPEN VOOR HET SEIZOEN 2023-2024


Via ZOOM: Studiegroep De Geheime Leer Deel 1, o.l.v. Kees Voorhoeve

Let op! Deze studiegroep is verplaatst naar dinsdagavond.

Het boek De Geheime Leer is geschreven door mevr. H.P. Blavatsky als commentaar op de door haar vertaalde oude teksten die zij de stanza’s van Dzyan (verzen van meditatie) noemt.
Deze stanza’s vertellen het verhaal hoe vanuit het onkenbare en het kenbare het gemanifesteerde is voortgekomen: Kosmogenesis (deel 1) en het verhaal van de menswording, het menselijk bewustzijn: Antropogenesis (deel 2).

Zelf zegt zij: De Geheime Leer is slechts een heel klein fragment van de esoterisch (verborgen) leer en dat het boek niet bedoeld is om een definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je in de richting van Waarheid / Werkelijkheid te leiden.

Een Waarheid die niet in woorden uit te drukken is omdat onze manier van waarnemen het altijd op een beperkte geconditioneerde manier interpreteert, wat gevaar voor verkeerde interpretaties in de hand werkt.

Het boek is gebaseerd op de volgende drie grondstellingen, samengevat:

  • Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat.
  • De eeuwigheid van het Heelal in z’n geheel als een grenzeloos gebied, periode “het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen.”
  • De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele over-Ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel.

Het bestuderen van een spiritueel geschrift vraagt voorbereiding. Het interpreteren ervan is niet alleen een intellectueel proces, maar een proces dat tot wijsheid/inzicht kan leiden. Het is belangrijk te weten in welke context zo’n geschrift staat, waar komt het vandaan, wie heeft het geschreven, waar kan ik de bronnen vinden, wat was de motivatie van degene die het verwoordde etc. Dit geldt ook voor het bestuderen van de Geheime Leer.

Data ZOOM-groep op dinsdagavond
2023: 10 oktober, 14 november, 12 december
2024: 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: niet-leden € 50,-, leden: gratis.
Aanmelden voor deze zoomgroep via mail: arnhem@theosofie.nl  Er is nog plek voor nieuwe deelnemers.


Studiegroep: ‘De mystieke weg van Plato’

Woensdagavond via ZOOM.

In het boek ‘De Geheime Leer’ van H.P. Blavatsky wordt regelmatig verwezen naar Plato, een Griekse wijsgeer die leefde van ca. 427 – 347 v. Chr. Een van de grootste en invloedrijkste denkers in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is leerling geweest van Socrates. Na 367 v. Chr. reisde hij twee keer naar Sicilië waar hij tevergeefs trachtte zijn ideaalstaat te vestigen. In 387 stichtte hij een wijsgerige school in Athene ‘de Academie’.

Waarom zou je Plato nog willen lezen na ongeveer 2300 jaar?
Plato zou zeggen: mijn dialogen kunnen ons helpen om wat je reeds weet, weer terug in herinnering te brengen. Dat is precies het doel van Plato. Wat wij ‘weten’ is niet een hoeveelheid informatie, daar heeft het niets mee te maken. Integendeel, wij hebben andere gedachtevormen en begrippen, maar ook andere emoties dan Plato.

Er is sindsdien zoveel veranderd, ook op filosofisch gebied. Plato geeft geen afgerond systeem maar een methode van denken en bepaalde ideeën die op de eerste plaats een levensleer vormen. Het centrale punt is de Ideeënleer. De wereld van de ervaring is veranderlijk en de kennis door waarneming is onbetrouwbaar. De ware werkelijkheid is de wereld der ideeën waarvan de waarneembare dingen slechts als schaduwen nabootsingen zijn.

Waar het over gaat is Liefde – het Ware, het Schone en het Goede.

Deze studie/gespreksgroep is gebaseerd op een transcript van een aantal lezingen die de godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond heeft gehouden. Volgens hem had Plato maar één doel en dat is om van mensen filosofen te maken, niet in de academische zin van het woord, maar in de betekenis van minnaars van Waarheid.

Vragen die we met elkaar willen onderzoeken kunnen zijn: Wat houdt dat minnen van Waarheid/Wijsheid precies in? Waarom is dat zo belangrijk? Maar ook vragen als: wat verstaat Plato onder Waarheid en wat is Ware Kennis? Wat wordt er verstaan onder het Ware, Schone en Goede?

Data ZOOM-groep op woensdagavond
2023: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december
2024: 17 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni

Aanvang: 19.30uur
Kosten: niet-leden € 50,-, leden gratis. Extra kosten voor de reader die bij deze groep gebruikt wordt: “De mystieke weg van Plato” door Daniel van Egmond € 25,-


Vervolg Kennismaken met Theosofie o.l.v. Martha Laméris

Een persoonlijke zoektocht naar Werkelijkheid

In verschillende tijdperken stond de wijsheidstraditie bekend als de eeuwige filosofie, de gnosis van het Griekse en vroegchristelijk denken, de esoterische traditie, of de mysterie leringen van het heiligdom – Jezus liet het vissersvolk van Galilea delen in deze wijsheid; net als Gautama Boeddha en Plato haar vereeuwigde in brieven en dialogen, in fabel en mythe. In deze tijd wordt deze wijsheid theosofie genoemd.

In onze ‘gewone’  dagelijkse bewustzijnstoestand ervaren we onszelf als afgescheiden individuen, die vrij eenzaam zijn in de onmetelijke kosmos. Met moeite leggen wij contacten met andere mensen of andere levende wezens, maar een ervaring van één-zijn komt zelden voor. Toch getuigen in alle eeuwen en in alle landen mensen van die unieke, alles doorbrekende, revolutionaire ervaring, waarin tijd en ruimte plotseling niet meer lijken te bestaan, waar alleen het eeuwige, dynamische NU aanwezig blijkt en er geen scheiding tussen subject en object, “ik’  en ‘jij’  , lichaam en geest, heden en verleden bestaat.

Het is deze unieke ervaring, die meestal wordt aangeduid als een ‘mystieke ervaring’, die we ‘werkelijkheid (waarheid)’ zouden kunnen noemen. Deze werkelijkheid raakt vaak bedolven onder theorieën en dogmatische denkbeelden, waarna de leer belangrijker wordt dan de eigen ervaring of het ‘zoeken’  naar werkelijkheid. Het proces van zoeken is fundamenteel voor elke innerlijke groei.

‘Vinden’ betekent meestal kristallisatie en dogmatiek. Zoeken is een speurtocht, een ontdekkingsreis in de onpeilbare diepten van het universum en van jezelf.

Deze ‘Kennismaking met Theosofie’ wil een hulpmiddel zijn om het zoekproces in jezelf te stimuleren en te bouwen je aan je persoonlijke structuur. Dat is een belangrijk basis om niet te verdwalen. Dan zou eeuwenoude kennis in goede aarde kunnen vallen en tot bloei komen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen in zeven lessen zijn:
Lichaam en ziel, evolutie, hiërarchieën, karma, zelfbewustzijn, reïncarnatie en Het Pad

Martha Ram-Lameris is sinds 1992 lid van de Theosofische Vereniging en was een aantal jaren lid van het hoofdbestuur op het moment dat zij als vrijwilligster woonde en werkte op het Internationaal Theosofische Centrum in Naarden. Op dit moment is zij al een aantal jaren lid van Loge Arnhem.
Voor haar is Theosofie een manier van leven, waarbij o.a. de Theosofische leringen en inzichten van Daniël van Egmond, de godsdienstfilosoof, haar belangrijke inzichten in het ‘leven’  hebben gegeven.

Zij zegt: Inzichten, groot of klein, zijn de echte cadeaus van het leven en de moeite waard om, te vieren.

Data bijeenkomsten op zondagmorgen
2023: 24 september, 22 oktober, 26 november, 10 december
2024: 28 januari, 25 februari

Aanvang: 10.00 uur
Kosten: niet-leden: € 30,–, leden: gratis.
Aanmelden voor deze fysieke groep via mail: marthalameris@kpnmail.nl