THEOSOFISCHE VERENIGING IN NEDERLAND (TVN)

De Theosofische Vereniging in Nederland is een onderdeel van de wereldwijde Theosophical Society (Adyar).

De Theosophical Society is een wereldwijde organisatie met als belangrijkste doelstelling universele broederschap zonder onderscheid, gebaseerd op het besef dat leven, en al zijn diverse vormen, menselijk en niet-menselijk, ondeelbaar Eén is. De Society legt haar leden geen geloof op.  De leden zijn verenigd door een zoektocht naar diepe waarheden door middel van zelfonderzoek en op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid. Een ieder volgt bij de persoonlijke geestelijke ontwikkeling de eigen authentieke en unieke weg.

Theosofie is de wijsheid die ten grondslag ligt aan alle religies wanneer zij ontdaan zijn van aangegroeide overtuigingen en bijgeloof. Zij biedt een filosofie die het leven verstaanbaar maakt en toont aan dat rechtvaardigheid en liefde de kosmos leiden. Haar leringen zijn behulpzaam bij het ontvouwen van de latente spirituele natuur in het menselijk wezen, zonder afhankelijkheid van leraren.

AFDELING ARNHEM VAN DE TVN 

Voorzitter Barend van den Brink bgab@xs4all.nl 06 1443 1112
Secretaris Henk Koopmans
Bestuurslid Thea Schouten

Algemeen e-mailadres:  arnhem@theosofie.nl

Giften, contributies en betalingen zijn welkom op bankrekening NL63 INGB 0000 962193   t.n.v. “penningmeester TVN – afdeling Arnhem”.


Lidmaatschap

Het Nederlandse hoofdkwartier van de theosofische vereniging (TVN) is gevestigd in Amsterdam (Tolstraat 154, tel. 020 676 5672). De contributie van de TVN, inclusief een abonnement op het tweemaandelijkse blad Theosofia, bedraagt € 74,- per kalenderjaar (met mogelijkheid van regeling voor minder draagkrachtige leden).

De contributie van de afdeling Arnhem bedraagt minimaal € 20,- per kalenderjaar (of in overleg naar draagkracht). Om lid te zijn van de afdeling Arnhem, moet men tevens lid zijn van de landelijke vereniging (TVN; contributie € 74,- per jaar).

Contributies voor afdeling Arnhem per kalenderjaar over te maken in de maand januari op bankrekening nr. NL63 INGB 0000 962193   t.n.v. “penningmeester TVN – afdeling Arnhem”.  Op dezelfde rekening zijn giften zeer welkom.

De doeleinden van de TVN zijn:

  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.